Predyspozycje i kompetencje językowe – poznaj różnice i przestań w końcu mylić pojęcia

Czym różni się test predyspozycji językowych od sprawdzianu kompetencji językowych?

Nie tylko nazwą.

Test predyspozycji językowych zdają uczniowie VI klasy SP, którzy chcą chodzić do dwujęzycznej VII klasy SP.

Sprawdzian kompetencji językowych zdają uczniowie VIII klas SP i III klas gimnazjum, którzy chcą rozpocząć naukę w klasie dwujęzycznej w liceum.

To nie koniec różnic.

Test predyspozycji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych w SP (do klas VII SP)

W szkołach podstawowych dwujęzyczność prowadzona jest w dwóch ostatnich w klasach VII i VIII. Polega ona na rozszerzonym programie nauczania języka obcego. Nauczanie prowadzone jest w dwóch językach: polskim oraz obcym, takim dwujęzycznym nauczaniem objęte są co najmniej dwa przedmioty, w tym na pewno jednym z nich musi być: biologia, chemia, fizyka, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

By dostać się do klasy dwujęzycznej w klasie VII uczeń VI klasy powinien zdać test predyspozycji językowych. W 2018 i 2019 roku egzamin był na początku czerwca.

W 2020 roku egzamin odbędzie 5 czerwca o godzinie 9:00 i 10:00. Kandydaci zostaną podzieleni alfabetycznie na 2 tury. To nowość, która została wprowadzona ze względu na stan epidemii w Polsce.

Szczegóły dotyczące aktualne harmonogramu znajdziesz na stronie Biura Edukacji w Warszawie – Harmonogram rekrutacji na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawa).

Warto podkreślić, że nie jest to test sprawdzający poziom znajomości języka obcego, w którym będzie prowadzona dwujęzyczność.

Test predyspozycji językowych bada w jakim stopniu uczeń:

  • wykazuje się wyczuciem stylistycznym i umiejętnością stosowania poprawnych struktur zdaniowych,
  • posiada bogaty zasób słownictwa i związków frazeologicznych,
  • potrafi rozróżnić poprawne formy gramatyczne języka obcego,
  • potrafi wyciągać wnioski i samodzielnie odkrywać reguły rządzące językiem obcym.

Test predyspozycji językowych sprawdza:

  • pamięć słuchową,
  • rozumienie tekstu oraz relacji składniowych i wyrazowych (ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań “rozsypanego” tekstu, uzupełnianie informacji),
  • rozumowanie logiczne i selekcję informacji,
  • rozumowanie przez analogię, ćwiczenia w językach fikcyjnych,
  • dedukcję językową (luki w podanych definicjach, dopasowywanie opisów do podanych haseł, ćwiczenia w językach fikcyjnych oraz naturalnych).

Jaki wyglądał test predyspozycji językowych w 2018 i 2019

Test w 2018 roku obejmował kilkanaście zadań, na rozwiązanie których uczniowie mieli 90 minut. Na początku rozdano tekst w języku obcym. Należało się z nim zapoznać, a po zabraniu dopasować brakujące słowa w luki. Pojawiły się 3 zadania ze słuchu. Po wysłuchaniu tekstu o czekoladzie w języku polskim trzeba było ułożyć zdania z tekstu w odpowiedniej kolejności, a uzupełnić luki brakującymi wyrazami oraz odpowiedzieć, czy podane zdanie pojawiło się w tekście, czy nie. Były również dwa zadania dotyczące języka fikcyjnego. Pierwsze zadanie polegało na rozszyfrowaniu kodu liczbowego, a drugie rozpoznaniu i zastosowaniu reguł gramatycznych. Piszący test musieli również dopasować opisy w różnych językach obcych do polskich określeń typu wulkan, wzgórze, równina, dolina, przyporządkować polskie zdaniom obcojęzycznym odpowiednikom, ułożyć instrukcję obsługi w odpowiedniej kolejności, uzupełnić luki podanymi powyżej słowami w tekście po łacinie, użyć poprawnie podanych spójników. Języki obce, które często pojawiają się na egzaminie to katalońskim, portugalski, włoski, czeskim, słowackim, chorwacki, węgierskim, szwedzki, duński czy esperanto.

Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych w liceum

Kandydaci do klas dwujęzycznych w liceach i muszą napisać sprawdzian kompetencji językowych z wybranego języka obcego (część pisemna i ustna), który zwykle odbywa się pod koniec maja.

(patrz: Harmonogram rekrutacji na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawa).

Dwujęzyczność w warszawskich liceach prowadzona jest w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można na stronach placówek prowadzących nauczanie dwujęzyczne.

Zakres materiału z angielskiego wymagany od kandydatów do klasy I opracowany został w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (poziom B1+Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego).
W praktyce poziom ten potrafi zbliżyć się bardziej do poziomu B2.